top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Glowfix is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72603615 en is als ANBOS lid aangesloten bij De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorgingsbranche.
   

 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Glowfix en een cliënt waarop Glowfix deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
   

Artikel 2: Inspanning

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

 3. Glowfix is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
   

Artikel 3: Afspraken

1. Als de cliënt is verhinderd voor een afspraak, moet dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor de afspraak worden gemeld bij Glowfix.

2. Glowfix is niet verantwoordelijk voor eventuele verhinderingen van de cliënt. Glowfix brengt bij het boeken van een behandeling een aanbetaling van 50% in rekening bij de cliënt. Deze aanbetaling is bedoeld om de tijd voor de afspraak te reserveren.

3. Als de cliënt binnen 48 uur voor de afspraak annuleert, brengt Glowfix 50% van de totale behandeling in rekening. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, brengt Glowfix het volledige bedrag van de behandeling in rekening.

4. Bij tijdige annulering of verplaatsing van de afspraak, kan de cliënt ervoor kiezen om de aanbetalingskosten toe te passen op een volgende afspraak binnen drie maanden na de oorspronkelijke datum. Als Alternatief kan het aanbetalingsbedrag worden benut als tegoed voor de aankoop van producten via de Glowfix-website, eveneens binnen een termijn van drie maanden na de oorspronkelijke datum van de afspraak.

5. Als de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd op de behandeling inkorten en toch de volledige kosten van de behandeling bij de cliënt in rekening brengen.

6. Als de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch de volledige kosten van de behandeling bij cliënt in rekening brengen.

7. Glowfix zal de cliënt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, op de hoogte stellen als zij verhinderd zijn voor een afspraak.

 

Artikel 4: Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. De persoonlijke gegevens van de cliënt worden door de schoonheidsspecialiste opgenomen en verwerkt op een klantenkaart in het klantenbestand.

3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt tijdens de behandeling heeft gedeeld.

4. Informatie wordt beschouwd als vertrouwelijk indien dit door de cliënt is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien de schoonheidsspecialiste op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5: Betaling

 1. Glowfix vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de schoonheidsspecialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Glowfix verschuldigd.
   

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Glowfix is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 2. Glowfix is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Glowfix zelf.
   

Artikel 7: Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Glowfix.

 2. Glowfix moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Glowfix de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal  vergoeden, zie artikel 8.

 5. IndienGlowfix en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorgingsbranche.
   

Artikel 8: Garantie

 1. Glowfix geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.

 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect  van de behandeling of producten.

 4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
   

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

 1. Glowfix heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 2. Glowfix meldt diefstal altijd bij de politie.
   

Artikel 10: Behoorlijk gedrag 

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 3. Bij Glowfix wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.
   

Artikel 11: Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Glowfix en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. De leveringsvoorwaarden zijn ook in de salon beschikbaar.

 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de leveringsvoorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
   

Liefs, Yasmin

Eigenaresse Glowfix Skin Professionals

bottom of page